Objavljene su dvije publikacije u sklopu projekta “Pruži mi ruku – učimo zajedno”

Objavljene publikacije NVO CEORA
U sklopu Projekta “Pruži mi ruku – učimo zajedno” Nevladina organizacija Centar za obrazovanje razvoj i afirmaciju (NVO CEORA) je izradila dvije publikacije. Ovo kratko i vrijedno štivo obrađuje dvije veoma aktuelne teme i izrađeno je sa namjerom da posluži svima onima koji žele da saznaju nešto više o obrazovanju i kako ga unaprijediti i organizovati u vanrednim uslovima u kojima se trenutno nalazimo.
“Kakav je obrazovni sistem u BiH?” i “Život i učenje u vrijeme pandemije korona virusa Covid-19” publikovane su u mjesecu decembru 2020. godine.
Prva publikacija po naslovom “Kakav je obrazovni sistem u BiH?” ističe značaj obrazovanja, kao temelja i veoma značajnog faktora za svaku državu pa tako i za Bosnu i Hercegovinu. Ona u prvom redu opisuje stanje obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini, njegove važne faktore i posebno je bitno naglasiti i nekoliko osvrta, prijedloga i sugestija za unapređenje trenutnog stanja u obrazovanju i odgoju u našoj zemlji.
Kratki osvrt na samom početku, u prvom dijelu teksta skreće pažnju na kontinuitet obrazovanja i institucionalizovanja obrazovanja u Bosni i Hercegovini, načine i metode poboljšanja kvaliteta rada u školama i na fakultetima. Na kraju publikacije se govori o velikom i nemjerljivom značaju prakse u nastavi i nastavnom procesu, koja bi uveliko povezala teorijsko znanje iz programa obrazovanja sa tržištem rada i to bi imalo veliki značaj za osposobljavanje kadrova za tržište rada i lakše i adekvatnije zapošljavanje.
Time bi se u većoj i manjoj mjeri opravdali ciljevi obrazovanja, a to je sticanje znanja kao osnova za uspješno uključivanje u tokove tržišta, ekonomije, zapošljavanje i korištenje savremenih metoda i tehnologija, utemeljenih na znanju i vještinama u komunikaciji i svakodnevnom radu.
Druga publikacija sa naslovom “Život i učenje u vrijeme pandemije korona virusa Covid-19” sadrži pregled nekoliko aspekata okruženja u vrijeme pandemije korona virusa Covid 19 koji se tiču obrazovanja i učenja te šta se može poduzeti da se škole ponovo ne zatvaraju. Naime, u iznenadnim vanrednim uslovima koji su zadesili cijeli svijet, veoma malo institucija se bavi istraživanjem ove teme i traženju načina da se daju odgovori na vanredne uslove koje zbog pandemije Covid -19 imamo u Bosni i Hercegovini.
Stoga se nadamo i vjerujemo da će sadržaj ove publikacije biti od koristi svima, a posebno onima koji rade u institucijama obrazovanja i odgoja, ali i svakom građaninu Bosne i Hercegovine.

Pogledajte i naše projekte